Nhảy tới nội dung

Liên kết chỉ số với chiến lược

Ý nghĩa của việc liên kết mục tiêu với chiến lược

Liên kết mục tiêu với chiến lược giúp đảm bảo sự phù hợp và hướng dẫn cho các hoạt động của tổ chức, tạo ra sự tương thích và đồng nhất giữa mục tiêu và hướng đi tổng thể của tổ chức.

Cách liên kết mục tiêu với chiến lược

Bước 1: Xác định rõ đâu là các mục tiêu hỗ trợ cho chiến lược công ty, và chọn vào trang chiến lược

Bước 2: Chọn với chỉ số này sẽ hỗ trợ cho chiến lược nào

Bước 3: Nhấn lưu sau mỗi thao tác trên hệ thống

*Lưu ý:

  • Để tạo được chỉ số liên kết với chiến lược bạn cần thao tác tạo chiến lược. Xem chi tiết hướng dẫn tại đây.