Nhảy tới nội dung

Liên kết Mục tiêu theo chiến lược

Liên kết được hình thành như thế nào?

Sự liên kết thông thường sẽ bắt đầu với chiếc lược của công ty. Chiếc lược của công ty trong Simplamo sẽ bao gồm 2 thành phần:

  • Mục tiêu 10 năm (Tầm nhìn & Sứ mệnh)
  • Mục tiêu 3 năm (Công ty của bạn sẽ trông như thế nào sau 3 năm?)

Sau khi xác định rõ được 2 thành phần trên thì bạn mới có cơ sở để thiết lập Kế hoạch 1 năm và các công việc ưu tiên trong Quý, từ đó sẽ tạo ra được các OKRs & KPIs để hỗ trợ thực thi theo đúng chiến lược và bám sát Vision của công ty

Liên kết Mục tiêu là gì?

Khi nói đến việc liên kết Mục tiêu theo, điều này có nghĩa rằng nếu như bạn đã xác định được các Mục tiêu ưu tiên trong quý cần thực hiện cho cấp công ty, thì khi phân rã xuống từng phòng ban, bạn cần liên kết các Mục tiêu phòng ban và cá nhân lại với nhau để cùng hỗ trợ thực hiện cho Mục tiêu công ty

Ví dụ:

Công ty xác định mục tiêu năm: Mở rộng công ty sang thị trường quốc tế

Mục tiêu ưu tiên cấp công ty: Tăng doanh số bán hàng đạt được trong Quý

Mục tiêu phòng MKT: Xây dựng chiến dịch quảng bá thương hiệu trong Q1

→ Khi này Mục tiêu phòng ban MKT được sinh ra để hỗ trợ thực hiện Mục tiêu cấp công ty và mục tiêu cấp Công ty sẽ liên kết để theo dõi mục tiêu năm mà cả công ty đã thiết lập

Theo dõi và đánh giá Mục tiêu

Khi thực hiện rà soát Mục tiêu, bạn cũng có thể theo dõi được các mục tiêu đã được liên kết với nhau. Ngoài ra hệ thống cũng đã tiến hành tự động cập nhật tiến độ nếu như tiến độ của các mục tiêu được liên kết có sự thay đổi

Liên kết Tầm nhìn và Mục tiêu

Điều này giúp cho CEO và các trưởng phòng ban có thể xác định rõ các Mục tiêu quan trọng cần thực hiện, tránh tạo ra quá nhiều Mục tiêu nhưng lại không phục vụ quá trình phát triển của công ty