Nhảy tới nội dung

Liên kết Cột mốc với Quy trình

Tại sao cần liên kết?

Cột mốc được đo lường (Tracked Milestone) là một khái niệm quan trọng trong quản lý dự án, giúp định hướng các bước tiến trình cũng như đánh giá tiến độ của dự án hoặc chuỗi công việc. Một cột mốc thường được định nghĩa là một sự kiện quan trọng trong dự án, đánh dấu một bước đột phá hoặc tiến trình đáng kể trong quá trình thực hiện.

Hệ thống Simplamo đã tích hợp tính năng Process để lưu trữ các loại cột mốc được đo lường. Tính năng này giúp cho phép người sử dụng có thể sử dụng lại các cột mốc đã đo lường được trong các dự án hoặc chuỗi công việc khác mà không cần phải tạo lại từ đầu. Điều này giúp tối ưu hóa thời gian và tăng hiệu quả công việc.

Với tính năng liên kết Tracked Milestone và Process mới được cập nhật, người dùng có thể kết nối các cột mốc theo dõi với các quy trình được lưu trữ trong Process, giúp cho việc quản lý dự án hoặc chuỗi công việc trở nên thuận tiện hơn.

Lưu Cột mốc vào Quy trình?

Để thực hiện liên kết việc đầu tiên bạn cần làm là hãy tạo ra một Cột mốc được đo lường và Cột mốc này có tính tái sử dụng

  1. Bật chế độ On Lưu các bước thành quy trình
  2. Chọn Quy trình lõi để lưu Cột mốc vào

Làm thế nào để tái sử dụng Cột mốc?

Tạo form tạo Cột mốc được đo lường, nhấn vào nút Thêm từ mẫu

Sau đó, hãy chuyển sang tab Quy trình công ty và chọn Quy trình lõi mà bạn đã lưu Cột mốc của mình