Nhảy tới nội dung

Cuộc họp

I. Tổng quan

Một doanh nghiệp hiệu quả sẽ tối thiểu hoá được độ dài của các cuộc họp nhưng lại tối đa hoá được năng suất buổi họp. Nhịp họp đơn thuần chỉ là đúng thời gian, có một lịch trình nhất quán để đạt được 4 điều:

 • Chắc chắn tất cả các mục tiêu/nhiệm vụ đang được bám sát
 • Giữ kết nối chặt chẽ với đội nhóm
 • Hiểu được trách nhiệm của nhau
 • Xử lý vấn đề bằng hành động cụ thể

Có 3 nhịp họp đi theo chu kỳ kinh doanh Simplamo khuyến khích các doanh nghiệp duy trì đều đặn.

1. Họp tuần - 90 phút

 • ĐẠT Chỉ số và ĐÚNG TIẾN ĐỘ mục tiêu
 • Sự hài lòng của Nhân viên và Khách hàng
 • Cùng nhau xử lý vấn đề

2. Họp quý - 1 ngày

 • Xem lại bảng tầm nhìn và mục tiêu quý trước
 • Tạo ra sự ưu tiên cho quý mới
 • Xử lý vấn đề trọng điểm

3. Họp năm - 2 ngày

 • Nhìn lại bảng tầm nhìn, kế hoạch năm trước
 • Phân tích S.W.O.T
 • Xử lý vấn đề trọng điểm

II. Cấu trúc