Nhảy tới nội dung

Lịch sử cuộc họp

Xem lại lịch sử cuộc họp có ý nghĩa quan trọng trong việc tra cứu thông tin, đánh giá tiến độ, đối chiếu thông tin, rút ra kinh nghiệm và theo dõi tiến trình. Điều này giúp tăng tính chính xác, năng suất và sự cải thiện trong công việc của tổ chức.

Lịch sử cuộc họp

Cách xem lại lịch sử cuộc họp

Bước 1: Chọn tính năng “Cuộc họp” trên bộ công cụ góc trái màng hình.

Bước 2: Tại giao diện cuộc họp bạn hãy chọn icon “Lịch” để xem lịch sử cuộc họp.

Bước 3: Tại giao diện lịch sử cuộc họp bạn có thể thực hiện:

  • Tải biên bản cuộc họp bằng file PDF

  • Hoặc rà soát lại các cuộc họp đã được “Lưu trữ

Chi tiết biên bản cuộc họp

Bạn có thể xem lại biên bản cuộc họp chi tiết bằng cách chọn vào 1 cuộc họp đã được tổ chức.

Tại giao diện “Chi tiết cuộc họp” bạn có thể tải biên bản cuộc họp bằng file PDF hoặc “Lưu trữ” cuộc họp này nếu cần thiết.