Nhảy tới nội dung

Liên kết Mục tiêu với Vấn đề

Việc này giúp đảm bảo rằng các vấn đề được xác định và giải quyết một cách có hướng và nhằm đạt được mục tiêu chung của tổ chức.

Cách liên kết Mục tiêu với Vấn đề

  • Bước 1: Xác định mục tiêu cần được liên kết với vấn đề.
  • Bước 2: Tại màn hình chỉnh sửa mục tiêu hãy chọn nút “Vấn đề” để tạo ra vấn đề cần liên kết.

  • Bước 3: Nhập đầy đủ các trường thông tin của vấn đề.

    • Tiêu đề của vấn đề
    • Người tạo vấn đề

Như vậy là bạn đã hoàn thành công tác liên kết mục tiêu với vấn đề, hãy đảm bảo rằng mục tiêu luôn được mình bạch và rạch ròi về các vấn đề.