Nhảy tới nội dung

Đối chiếu kết quả đánh giá

Việc đối chiếu kết quả đối thoại nhân sự với thông tin nhân sự có thể giúp xác thực, kiểm tra sự nhất quán, phát hiện lỗi hoặc thiếu sót, cũng như xác minh tính hợp lệ của thông tin được cung cấp. Điều này đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo tính chính xác và đáng tin cậy của thông tin nhân sự trong quá trình giao tiếp và quản lý.

Đối chiếu kết quả đáng giá

Để tiến hành xem lại dữ liệu buổi đánh giá, hãy thao tác như sau:

Bước 1: Trên thanh công cụ bên trái màng hình Simplamo hãy chọn tính năng “Đối thoại”.

Bước 2: Trong giao diện đối thoại bạn có thể xem lại kết quả đối chiếu của buổi đánh giá.

Lưu ý:

  • Cả cấp quản lý và cấp nhân viên đều phải bấm hoàn thành bảng đánh giá nhân sự.
  • Nếu cấp nhân viên bấm hoàn thành trước thì cấp quản lý có thể đơn phương thấy kết quả đánh giá trước của cả 2.
  • Vai trò Admin và Owner trên hệ thống có thể xem tất cả các bài đánh giá trong tổ chức được đã được tạo.
  • Sau khi hoàn thành đối chiếu hãy gửi bảng kết quả đánh giá đến phòng nhân sự để tiến hành lưu trữ thông tin.

Tải kết quả đánh giá về files PDF

Để tiến hành tải kết quả buổi đánh giá, hãy thao tác như sau:

Bước 1: Trên thanh công cụ bên trái màng hình Simplamo hãy chọn tính năng “Đối thoại”.

Bước 2: Trong giao diện đối thoại chọn bảng đánh giá bạn cần tải xuống và chọn vào nút “Xuất PDF”.