Nhảy tới nội dung

Quy trình đơn giản

Tổng quan

Quy trình được tạo ra để hỗ trợ nhân viên hoàn thành công việc một cách nhanh chóng và hiệu quả nhất.

Tư duy xây dựng quy trình đơn giản trên Simplamo như sau:

Bước 1 - Identify: Nhận diện/Xác định các quy trình lõi của doanh nghiệp và đặt tên chúng (Ví dụ: Quy trình Marketing, Quy trình Bán hàng, Quy trình Vận hành, Quy trình Tài chính - Nhân sự, v.v….)

Bước 2 - Document & Simplify: Tài liệu hóa - Đơn giản hoá quy trình:

  • Với mỗi quy trình lõi đã được xác định ở Bước 1, người đứng đầu phòng ban/bộ phận cần viết ra các bước chính.
  • Ở mỗi bước chính, hãy xây dựng 1 đến 5 bước nhỏ và người chịu trách nhiệm thực hiện để làm rõ cách thực hiện bước chính.

Bước 3 - Package: Đóng gói

Hãy tập hợp tất cả các quy trình lõi được viết ra ở Bước 2 thành một bộ hướng dẫn cách vận hành doanh nghiệp và tiến hành lưu trữ.

Bạn có thể lưu trữ bộ quy trình dưới dạng cẩm nang giấy hoặc một thư mục trên máy tính, nhưng để trực quan - giúp cho nhân viên dễ dàng tiếp cận, hãy số hóa bộ quy trình lõi của doanh nghiệp trên Simplamo.

Cấu trúc