Nhảy tới nội dung

Quản lý chu kỳ

Quản lý chu kỳ đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo tuân thủ lịch trình, tối ưu hóa sử dụng tài nguyên, kiểm soát chất lượng và hiệu suất, định rõ trách nhiệm và vai trò, nâng cao khả năng dự đoán và lập kế hoạch, cũng như tăng cường sự linh hoạt và thích ứng của công ty.

Tạo thêm Chu kỳ

Để tiến hành thiết lập thêm chu kỳ cho công ty trên Simplamo hãy thực hiện các thao tác sau:

Bước 1: Tại giao diện hệ thống hãy bấm vào nút “Cài đặt”.

Bước 2: Ở trang giao diện cài đặt hãy chọn trang “Cài đặt công ty”, tiếp tục chọn vào tính năng nút “Chu kỳ”.

Bước 3: Cuối cùng hãy bấm vào “Tạo chu kỳ”, nhập đầy đủ các trường thông tin mà hệ thống yêu cầu:

 • Loại chu kỳ
 • Tên chu kỳ
 • Giai đoạn chu kỳ (Thời gian bắt đầu và kết thúc)

*Lưu ý:

 • Các trường thông tin được đánh dấu “*” bạn cần phải nhập đầy đủ.
 • Tại đây bạn cũng có thể xem lại các chu kỳ đã được khởi tạo.
 • Khi khởi tạo tên chu kỳ bạn hoàn toàn có thể chọn “Chu kỳ mẫu”.
 • Khi tiến hành tạo chu kỳ quý và năm nếu bạn chọn vào ô “Tự động chia chu kỳ theo tháng” thì hệ thống sẽ mặc định chia chu kỳ từ quý, năm thành các chu kỳ tháng và bổ sung thêm.
 • Để dễ dàng quản lý các chu kỳ và có sự đồng bộ về mặt dữ liệu, phía Simplamo đề xuất quy tắc đặt tên như sau: Tháng, Quý + Năm.

Chỉnh sửa Chu kỳ

Để tiến hành điều chỉnh chu kỳ cho công ty trên Simplamo hãy thực hiện các thao tác sau:

Bước 1: Tại giao diện hệ thống hãy bấm vào nút “Cài đặt”.

Bước 2: Ở trang giao diện cài đặt hãy chọn trang “Cài đặt công ty”, tiếp tục chọn vào tính năng nút “Chu kỳ”.

Bước 3: Ở đây hãy xác định chu kỳ cần được chỉnh sửa:

 • Loại chu kỳ
 • Tên chu kỳ
 • Giai đoạn chu kỳ (Thời gian bắt đầu và kết thúc)

Xoá Chu kỳ

Để tiến hành xoá chu kỳ cho công ty trên Simplamo hãy thực hiện các thao tác sau:

Bước 1: Tại giao diện hệ thống hãy bấm vào nút “Cài đặt”.

Bước 2: Ở trang giao diện cài đặt hãy chọn trang “Cài đặt công ty”, tiếp tục chọn vào tính năng nút “Chu kỳ”.

Bước 3: Ở đây hãy xác định và tiến hành xoá chu kỳ

*Lưu ý: Khi tiến hành xoá chu kỳ các mục tiêu được được liên kết với chu kỳ sẽ bị lưu trữ vào “Mục tiêu không có chu kỳ”