Nhảy tới nội dung

Quản lý danh mục

Quản lý danh mục có ý nghĩa quan trọng trong việc đánh dấu, phân loại và theo dõi thông tin cho mục tiêu, chỉ số và vấn đề. Nó giúp tăng cường tính tổ chức, tính ưu tiên cho công việc.

Tạo thêm Danh mục

Để tiến hành thiết lập thêm danh mục cho công ty trên Simplamo hãy thực hiện các thao tác sau:

Bước 1: Tại giao diện hệ thống hãy bấm vào nút “Cài đặt”.

Bước 2: Ở trang giao diện cài đặt hãy chọn trang “Cài đặt công ty”, tiếp tục chọn vào tính năng nút “Danh mục”.

Bước 3: Cuối cùng hãy bấm vào “Tạo danh mục”, nhập đầy đủ các trường thông tin mà hệ thống yêu cầu:

  • Tên danh mục
  • Mô tả danh mục

*Lưu ý:

  • Các trường thông tin được đánh dấu “*” bạn cần phải nhập đầy đủ.
  • Tại đây bạn cũng có thể xem lại các danh mục đã được khởi tạo.

Chỉnh sửa Danh mục

Để tiến hành điều chỉnh danh mục cho công ty trên Simplamo hãy thực hiện các thao tác sau:

Bước 1: Tại giao diện hệ thống hãy bấm vào nút “Cài đặt”.

Bước 2: Ở trang giao diện cài đặt hãy chọn trang “Cài đặt công ty”, tiếp tục chọn vào tính năng nút “Danh mục”.

Bước 3: Ở đây hãy xác định danh mục cần được chỉnh sửa:

  • Tên danh mục
  • Mô tả danh mục

Xoá Danh mục

Để tiến hành xoá danh mục cho công ty trên Simplamo hãy thực hiện các thao tác sau:

Bước 1: Tại giao diện hệ thống hãy bấm vào nút “Cài đặt”.

Bước 2: Ở trang giao diện cài đặt hãy chọn trang “Cài đặt công ty”, tiếp tục chọn vào tính năng nút “Danh mục”.

Bước 3: Ở đây hãy xác định và tiến hành xoá danh mục

*Lưu ý: Khi tiến hành xoá danh mục các mục tiêu, chỉ số được được liên kết với danh mục này sẽ không thể tiến hành lọc mục tiêu, chỉ số theo Danh mục.